Privacybeleid


Definities

Met ‘deze website’ wordt de website bedoeld onder het domein www.wil-lem-administraties-en-trainingen.nl. Met ‘WILLEM’ wordt bedoeld WIL-LEM Administraties en de aan haar gelieerde ondernemingen.


Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit privacybeleid omvat de rol van WILLEM als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de AVG in acht. Uw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 


WILLEM kan persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. WILLEM zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacybeleid omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde gegevens te beschermen.


Persoonsgegevens die wij verwerken

WILLEM verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Geboorteplaats
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Gegevens over uw activiteiten op onze website
-IP-adres
-Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WILLEM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marthe@wil-lem-administraties-en-trainingen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
-Burgerservicenummer (BSN)
-Informatie over eventuele schuldenlast en schuldeisers
-Alle informatie die nodig is om te komen tot een sluitend budgetplan, een prognose, tussentijdse cijfers, een jaarrekening of een volledige aangifte inkomstenbelasting.


Waarom we gegevens nodig hebben

WILLEM verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

-Om onze diensten aan u te kunnen leveren
-Om u te voorzien van diverse tips via onze nieuwsbrief
-Om u te vragen een referentie te plaatsen op onze site


Hoe lang we gegevens bewaren

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens en het doel van de verwerking. WILLEM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Delen met anderen

WILLEM verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

WILLEM gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via marthe@wil-lem-administraties-en-trainingen.nl. U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen aan:


WIL-LEM Administraties

T.a.v. mevrouw M.E.A. van der Linden

Irenestraat 13

2991 BG Barendrecht


Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WILLEM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

WILLEM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marthe@wil-lem-administraties-en-trainingen.nl. WILLEM heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. 


Wijzigingen

WILLEM kan dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig het privacybeleid op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie.


Barendrecht, december 2018